Programy Krasnal i Krasnal 2

Prawdą jest, że wszystko zaczyna się od przedszkola. Przedszkole jest dla każdego dziecka miejscem szczególnym. Szczególnym nie tylko pod względem wspaniałej i radosnej zabawy, ale również pod względem poznawania zasad życia w społeczeństwie, pierwszych sukcesów i porażek. Dlatego ważnym jest, aby to miejsce dziecięcych doświadczeń było bezpieczne, kolorowe, a czas w nim spędzony niepowtarzalny.

Rok szkolny 2021/2022 to kolejny wyjątkowy rok dla naszego przedszkola. Przygotowane przez nas autorskie programy i projekty mają na celu stworzyć idealne warunki do zabawy i nauki, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości. Oparte będą na działaniu oraz pozwolą na gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Jesteśmy przekonani, że będzie to DOBRY i RADOSNY ROK.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

Olsztyn, wrzesień 2021 rok

 

Główne kierunki realizacji

Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”,

 Przedszkola Niepublicznego „Krasnal 2”

w  Olsztynie na rok szkolny 2021/2022

 

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

 J.Korczak

MYŚL POZYTYWNIE, DBAJ O ZDROWIE – Każdy Krasnal Ci to powie

„Przedszkole to pierwszy krok do samodzielności dziecka”

 

 

Nadchodzący rok szkolny 2021/2022będziemy obchodzić pod hasłem: „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”.

 

Na ten rok szkolny opracowaliśmy cztery autorskie programy pracy i jeden projekt edukacyjny.

 

 

Autorskie programy i projekty pracy  Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” i Przedszkola Niepublicznego „Krasnal 2” na rok szkolny 2021/2022


1 „Poznaj Swoje Supermoce” autorski program z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej, którego głównym celem jest odkrywanie i zauważenie mocnych stron u każdego dziecka, rozwijanie zainteresowań i talentów, budowanie pozytywnej motywacji. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć. (zał.1.)

2.  „Każdy Krasnal o swoje zdrowie dba oraz zasady savoir -vivre zna”- autorski program z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz zakresu edukacji kulturalno- społecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach.  Głównym celem programu jest: promowanie zdrowia wśród swoich wychowanków, dostarczenie wiedzy o zdrowym stylu życia, nauka dobrych manier .(zał.2)

3. „Krasnal Podróżnik”- autorski program edukacyjny pod hasłem Podróże kształcą . Którego celem jest zdobywanie wiedzy o własnym kraju, poznanie wybranych miast Polski, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, rozwijanie ciekawości dzieci .(zał.3)

4. „Krasnal Odkrywca” autorski program edukacyjny, którego głównym celem jest budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka. Przybliżenie dzieciom tajemnic otaczającego nas świata poprzez zabawę i eksperymenty. (zał.4)

5. Rodzinne czytanie -magiczne chwile z książką: przedszkolny projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa-wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką.Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

 

 

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

/J. Korczak/

Stworzone i wybrane przez nas programy spełniają zadania wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Zespół Krasnala 🙂

„Poznaj Swoje Supermoce”

 Pomóż dziecku uwierzyć w siebie i rozwinąć skrzydła”.

Autorski program z zakresu edukacji społeczno- emocjonalnej, którego celem jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, odkrywanie i zauważenie mocnych stron u każdego dziecka rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, budowanie pozytywnej motywacji. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć. uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym.

 Program Poznaj Swoje Supermoce ma za zadanie budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz wzmacniać ich umiejętności rozumienia, wyrażania i regulowania emocji i uczuć.

Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka. Towarzyszą nam one w różnorodnych sytuacjach, odpowiadają za nasze relacje ze światem zewnętrznym. W okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój dziecka, w tym również rozwój emocjonalny. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, przez co bogaci się i różnicuje ich życie emocjonalne. Zabawy są podstawową formą działania dzieci, dającą możliwość przeżywania różnorodnych uczuć. Poprzez nie, dzieci stwarzają fikcyjne sytuacje, w czasie, których przeżywają szczere uczucia.     

Dzięki autorskiemu programowi „Poznaj Swoje Supermoce” Nasze Przedszkolne Krasnale:

 • będą miały możliwość poznania swoich mocnych stron, rozwijać wiarę we własne siły,
 • odkryją swoje mocne strony,
 • będą uczyć się rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć,
 • nauczą się wyrażania własnych potrzeb,
 • poznają sposobowy wyciszenia lub odreagowania trudnych emocji.

Należy podkreślić, iż zdaniem wielu wybitnych naukowców, to właśnie nasze mocne strony są najlepszym motorem do rozwoju naszych umiejętności, talentów i wartości, które chcemy realizować w życiu.

 CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • ukierunkowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci;
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
 • kształtowanie osobowości dziecka
 • rozwijanie mowy.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

 • odkrywanie mocnych stron dziecka;
 • dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
 • rozwijanie zainteresowań i talentów;
 • kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości,
 • uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach;
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni;
 • budowanie systemu wartości dzieci.

 Program Poznaj Swoje Supermoce”- jest zgodny z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i dotyczy obszaru II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Przeznaczony jest on do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu. Program pozwala na samodzielny dobór treści przez nauczyciela jego inwencji twórczej oraz indywidualnych możliwości dzieci. Konstrukcja programu ma charakter otwarty. Treści zawarte w programie mogą być rozszerzane.

Harmonogram :

 Wrzesień

 DZIEŃ KROPKI- „Każdy z nas jest wyjątkowy”. Odkrywamy nasze zainteresowania i talenty.

/15.09.2021/

 Październik

 

 

 Światowy Dzień Uśmiechu- „Niech uśmiech i radość nie znika z twej twarzy… Uśmiech to nasza Supermoc”.

·       dzień w kolorze żółtym  /02.10.2021/

 Listopad

 Wyginam śmiało ciało - czyli elementy jogi i jogi śmiechu.

 Styczeń

 Bajkoterapia w przedszkolu-czas na relaks i odprężenie.

Książki mają supermoc!

 Luty

 W krainie uczuć-Miłość to supermoc!.  (dzień w kolorze czerwonym)  /14.02.2022/

 Marzec

 Widzę, czuję, słyszę i smakuję -Poznaje świat wszystkimi zmysłami.

 Kwiecień

 Oswoić smutek-sposoby na małe i duże smuteczki.

 Czerwiec

 Optymistyczny Krasnal-dziel się radością! Supermoc radości!

 Autor:

mgr Justyna Paszun

mgr Katarzyna Majewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy Krasnal o swoje zdrowie dba i zasady savoir-vivre zna

Grunt to dobre wychowanie

Nadchodzący rok szkolny 2021/2022 będzie kontynuacją wieloletnich naszych działań na rzecz promocji zdrowia. Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola i jego zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowotne dziecka. Promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia chcemy rozpocząć już od najmłodszych lat życia swoich „Krasnali”. W tym roku chcemy rozszerzyć nasze działania wychowawcze o poznanie zasad dobrego wychowania zwanego savoir- vivre przedszkolaka; naukę dobrych manier.

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.  To, czego nie zrobimy dla dzieci,  dla wychowania przedszkolnego,  nie zrobimy już nigdy ...  doc. dr Maria Kielar

 

Głównym celem programu jest: promowanie zdrowia wśród swoich wychowanków, dostarczenie wiedzy o zdrowym  stylu życia; nauka dobrych manier; uświadamianie dzieciom czyhających zagrożeń, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

-budowanie systemu wartości,

-nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,

-przestrzeganie umów i zasad,

-kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,

-przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,

 -zachowanie prawidłowej postawy przy stole,

-prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

 -stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole

-przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

-nie oddalanie się od grupy, rodziców,

-nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób.

Roczny plan pracy będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych; dobór metod i form będzie dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Autor

mgr Klaudia Bagińska i

mgr Aleksandra Karaś

m-c Październik: Co nam jesień w koszu niesie? W krainie witamin
m-c Listopad: Światowy Dzień Życzliwości 19.11.2021 r.
m-c Luty: Magiczne klucze dobrego zachowania (proszę, dziękuję, przepraszam; kiedy, jak, dlaczego?)
m-c Marzec:

 Umiejętnie jeść to sztuka; zachowanie przy stole, tajemnice sztućców, serwetek, jak usiąść, kiedy zacząć, jak skończyć.

m-c Kwiecień:

 Kulinarny savoir vivre - wydajemy przyjęcie od podszewki, Krasnalowe Kuchcikowo

m-c Maj: Bezpieczny Krasnal

„Krasnal Podróżnik”

,,Zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie,
 nie pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”

 „Krasnal Podróżnik” to autorski program z zakresu edukacji regionalnej, którego celem jest wyposażenie dziecka w wiedzę o najbliższym otoczeniu, jak również o ciekawych miejscach znajdujących się
w naszym kraju. Ponadto dziecko poznaje tradycje i obyczaje służące rozwijaniu u niego tożsamości lokalnej i narodowej.

 Program „Krasnal Podróżnik” ma za zadanie kształtować u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz patriotyczne postawy. Bardzo ważne jest, by podczas cyklu zajęć zachęcić naszych Krasnali do poznawania i rozumienia kultury, rozbudzić w nich zainteresowania miastem, regionem, jak również naszą Ojczyzną. Program  dotyczył będzie zagadnień związanych  z kulturą, tradycją oraz historią i przyrodą.

Dzięki autorskiemu programowi „Krasnal Podróżnik” Nasze Przedszkolne Krasnale:

 • poznają tradycje lokalne i narodowe,
 • nabywają poczucia przynależności narodowej,
 • wzmacniają relacje ze swoim rodzinnym miastem, regionem oraz krajem,
 • nauczą się wrażliwości na piękno przyrody.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym,
 • rozbudzanie zainteresowań środowiskiem lokalnym,
 • budzenie i rozwijanie świadomości patriotycznej.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej,
 • integracja z najbliższym środowiskiem,
 • ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem, krajem,
 • poznawanie tradycji, charakterystyki geograficznej i historycznej regionu,
 • zapoznanie z lokalnymi i narodowymi symbolami,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • wyrabianie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

 „Krasnal Podróżnik”

Październik

 „Podróż po mapie”

 Listopad

 „Polska moja Ojczyzna”

„Święto Niepodległości”

 Styczeń

 „Od morza aż do Tatr”

 Luty

 „Warszawa – stolica Polski”

 Marzec

 „Jestem cząstką mego miasta”

Kwiecień

 „Tradycje i legendy mojego regionu”

 Maj

„Święto 3 Maja”

 mgr Kamila Dobrzeniecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRASNAL-ODKRYWCA

„Najpiękniejszą rzeczą jaką możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą.”

Albert Einstein

Współczesny przedszkolak ma wiele okazji do zaspakajania swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Dziecko niejednokrotnie znajduje się w sytuacjach w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać, odkrywać nowe zjawiska, eksperymentować. Celowi temu służą zabawy badawcze, które są jednym ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Podczas zabaw badawczych dziecko ma okazję do samodzielnego szukania odpowiedzi na nurtujące je problemy i pytania, co z kolei pobudza w nim aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych i w zadawaniu pytań. Zadaniem współczesnego nauczyciela jest kierowanie aktywnością dzieci tak, aby mogły w pełni rozwijać swe zainteresowania.

Cele ogólne programu:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 •  Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem. 
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 •  Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach. 

Cele szczegółowe programu:

Dziecko:

 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych ( dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).
 • Cierpliwie czeka na swój udział w badaniach.
 • Przestrzega ustalonych zasad w zabawach.
 • Umie wyciągać spostrzeżenia i wnioski.
 •  Posługuje się prostymi narzędziami.
 • Poprawne nazywa badane przedmioty i zjawiska.
 • Rozumie rzeczywistość w sposób uważny i otwarty.
 • Dba o stan środowiska społeczno – przyrodniczego.
 • Podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela.
 • Współdziała w zespole i samodzielnie
 • Zbuduje poczucie własnej wartości i pewności siebie

KRASNAL-ODKRYWCA

 

„Mali Odkrywcy witają Was,

Eksperymenty rozpocząć czas.

Dzisiaj doświadczać, poznawać będziemy,

bo prawa nauki odkryć chcemy.”

 

PAŹDZIERNIK

BALONOWE EKSPERYMENTY

LISTOPAD

W ŚWIECIE DINOZAURÓW

LUTY

ODKRYWAMY KOSMOS

MARZEC

MASY PLASTYCZNE

KWIECIEŃ

WODNE EKSPERYMENTY

MAJ

POZNAJEMY DŻUNGLĘ

autor

mgr Monika Rybak

Rodzinne czytanie -przedszkolny projekt edukacyjny.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/

 

W ramach wyżej wymienionego projektu w naszym przedszkolu odbywać się będą Magiczne chwile z książką.

Głównym celem projektu jest: Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

Projekt skierowany jest do Wszystkich Rodziców Naszych Przedszkolaków.

Chętni rodzice zgłaszają się na spotkanie czytelnicze (chęć udziału zgłaszamy w grupie swojego dziecka u nauczyciela prowadzącego)

Pamiętajmy… Czytanie jest super!.

Zapraszamy :):):)

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

"Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca."

/Kornel Makuszyński/

autor

mgr Justyna Paszun

Pozostałe programy

 1. Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Program skierowany do wszystkich grup wiekowych.
 2. Program adaptacyjny w grupie dzieci najmłodszych – autorstwa Justyny Paszun. – „Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”.
 3. Dekalog „Szczęśliwa Rodzina” – opracowanie własne nauczycieli przedszkola, mające na celu przygotowanie dziecka do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami; integrowanie działania przedszkola i domu rodzinnego, mające na celu podnoszenie jakości życia dziecka.
 4. Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik” – prowadzony przez WORD Olsztyn przy współpracy z „Michelin-Polska S.A.”, Radiem Olsztyn i policją, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
 5. W zdrowym ciele zdrowy duch” autorski program nauczycielek przedszkola – zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy.