Programy Krasnal i Krasnal 2

Prawdą jest, że wszystko zaczyna się od przedszkola. Przedszkole jest dla każdego dziecka miejscem szczególnym. Szczególnym nie tylko pod względem wspaniałej i radosnej zabawy, ale również pod względem poznawania zasad życia w społeczeństwie, pierwszych sukcesów i porażek. Dlatego ważnym jest, aby to miejsce dziecięcych doświadczeń było bezpieczne, kolorowe, a czas w nim spędzony niepowtarzalny.

Rok szkolny 2022/2023 to kolejny wyjątkowy rok dla naszego przedszkola. Przygotowane przez nas autorskie programy i projekty mają na celu stworzyć idealne warunki do zabawy i nauki, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości. Oparte będą na działaniu oraz pozwolą na gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Jesteśmy przekonani, że będzie to DOBRY i RADOSNY ROK.

PROGRAMY EDUKACYJNE Rok szkolny 2022/2023

Olsztyn, wrzesień 2022 rok

Główne kierunki realizacji

Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego

Krasnal i Krasnal 2

w  Olsztynie na rok szkolny 2022/2023

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

 J.Korczak

MYŚL POZYTYWNIE, DBAJ O ZDROWIE – Każdy Krasnal Ci to powie

„Przedszkole to pierwszy krok do samodzielności dziecka”

 

Autorskie programy i projekty pracy  Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” i Przedszkola Niepublicznego „Krasnal 2” na rok szkolny 2022/2023

1. Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów: Wszystkie emocje są ważne autorski program z zakresu edukacji społeczno- emocjonalnej z elementami arteterapii, którego celem jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, odkrywanie i zauważenie mocnych stron u każdego dziecka, rozwijanie zainteresowań, kreatywności, uzdolnień, budowanie pozytywnej motywacji, rozwijanie empatii i uwrażliwiania na potrzeby innych. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć. Uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym.

2. Podróże małe i duże- podroż z Krasnalem dookoła świata- głównym celem programu jest: rozwijanie u dzieci postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. W ramach realizacji programu dzieci poznają historię, położenie geograficzne, kulturę, tańce narodowe oraz podstawowe zwroty językowe omawianych miejsc

3. Żyję zdrowo i ekologicznie

4. Krasnal matematyk- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych-realizacja autorskiego planu pracy w oparciu o metody pracy z dziećmi prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

5. Rodzinne czytanie –magiczne chwile z książką: przedszkolny projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa-wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką. Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

6. Zabawy z językiem angielskim– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

7. Przedszkolny świat muzyki i rytmiki- autorski program stworzony został w celu zaszczepienia Krasnalom miłości do muzyki od najmłodszych lat. 

8. Tanecznym krokiem: Taneczny mixtaneczny autorski program edukacyjny dostosowany do wieku dziecka prowadzony przez instruktorów Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy. Podczas zajęć dzieci uczą się estetyki tańca, prawidłowej postawy ciała, kształtują słuch muzyczny i koordynacje ruchową.

9. Gimnastyka- zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone przez instruktora Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy. Celem zajęć jest korygowanie oraz przeciwdziałanie utrwalaniu się zaburzeń wad ciała, rozwoju motorycznego a także wyrównywanie niedoboru ruchu.

10. Opieka logopedyczna w przedszkolu-praca z całą grupą(dzieci młodsze gr. I, II) terapia indywidualna (gr. III. gr. IV, gr. V)

 

 

 

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

/J. Korczak/

Stworzone i wybrane przez nas programy spełniają zadania wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Zespół Krasnala 🙂

„Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów”

Wszystkie emocje są ważne...

Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka. Towarzyszą nam one w różnorodnych sytuacjach, odpowiadają za nasze relacje ze światem zewnętrznym. W okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój dziecka, w tym również rozwój emocjonalny. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, przez co bogaci się i różnicuje ich życie emocjonalne.  Zabawy są podstawową formą działania dzieci, dającą możliwość przeżywania różnorodnych uczuć. Poprzez nie, dzieci stwarzają fikcyjne sytuacje, w czasie, których przeżywają szczere uczucia.  

Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów to autorski program z zakresu edukacji społeczno- emocjonalnej z elementami arteterapii, którego celem jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, odkrywanie i zauważenie mocnych stron u każdego dziecka rozwijanie zainteresowań, kreatywności, uzdolnień, budowanie pozytywnej motywacji, rozwijanie empatii i uwrażliwiania na potrzeby innych. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć. Uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym.

 Program Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów ma za zadanie budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz wzmacniać ich umiejętności rozumienia, wyrażania i regulowania emocji i uczuć.

   „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 Janusz Korczak

Dzięki autorskiemu programowi Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów Nasze Przedszkolne Krasnale:

 • będą miały możliwość poznania swoich mocnych stron, rozwijać wiarę we własne siły,
 • odkryją swoje mocne strony,
 • będą uczyć się rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć,
 • nauczą się wyrażania własnych potrzeb,
 • poznają sposobowy wyciszenia lub odreagowania trudnych emocji,
 • rozwiną swoją kreatywność,

Należy podkreślić, iż zdaniem wielu wybitnych naukowców, to właśnie nasze mocne strony są najlepszym motorem do rozwoju naszych umiejętności, talentów i wartości, które chcemy realizować w życiu.

 CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • ukierunkowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci;
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
 • kształtowanie osobowości dziecka;
 • rozwijanie mowy.

SZCZEGÓLOWE CELE PROGRAMU:

 • odkrywanie mocnych stron dziecka;
 • dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
 • rozwijanie zainteresowań i talentów;
 • kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości,
 • uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach;
 • kształtowanie wrażliwości plastycznej, rozwijanie wrażliwości zmysłowej;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wzrost umiejętności komunikowania się;
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni;
 • budowanie systemu wartości dzieci.

METODY

 • praktycznego działania
 • aktywność twórcza
 • poszukująca
 • eksponująca
 • pokazowa
 •  

FORMY

 • praca indywidualna
 • praca w grupie

Program Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów - jest zgodny z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Przeznaczony jest on do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu. Program pozwala na samodzielny dobór treści przez nauczyciela jego inwencji twórczej oraz indywidualnych możliwości dzieci. Konstrukcja programu ma charakter otwarty. Treści zawarte w programie mogą być rozszerzane.(zał.nr1.)

„Krasnalowa Kraina Emocji i Kolorów”

 

Wrzesień

 

DZIEŃ KROPKI- „Każdy z nas jest wyjątkowy”.

( poznawanie Siebie, odkrywanie naszych zainteresowań i talentów)

/15.09.2022/

 

Październik

 

 

 

W Krainie Radości!- Światowy Dzień Uśmiechu

 dzień w kolorze żółtym  /07.10.2022/

 (rozpoznawanie i nazywanie emocji związanych z uczuciem radości)

 

Listopad

 

 

Dzień Postaci z Bajek (zabawy z wyobraźnią- arteterapia.)

    /4.11.2022/

Grudzień

Poczucie szczęścia-Świąteczne chwile z rodziną w przedszkolu          ( uroczystości grupowe)

Integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym. Radosne chwilę z najbliższymi.

 Styczeń

 

 

  Kraina Emocji-Pożegnaj złość!

(szukanie i przedstawianie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje)

·       dzień w kolorze czerwonym

Styczeń

Zabawy z babcią i dziadkiem ( uroczystości grupowe)

Integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym.

Okazywanie uczuć dziadkom.

 Luty

 

 Kolory zimy- zabawy z elementami arteterapii(ekspresja plastyczno-muzyczna)
   dzień w kolorze białym

Luty

Przedszkolne Walentynki- Dzień przyjaźni i miłości.

·       dzień w kolorze czerwonym

 Marzec

 Oswajanie trudnych emocji, czyli zabawy na dziecięce lęki.

(poznawanie i nazywanie sytuacji wywołujących w dziecku lęk, sposoby radzenia sobie z lękiem i strachem)

 Kwiecień

 

 Jesteśmy Przyjaźni! (dostrzeganie potrzeb innych – budowanie empatii).

·        dzień w kolorze zielonym

autorki: mgr Justyna Paszun

mgr Katarzyna Majewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Podróże małe i duże”- podroż z Krasnalem dookoła świata

,, Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy się, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej...’’

Ryszard Kapuściński

         W roku szkolnym 2022/2023 nasi ,,Krasnale” będą mieli okazję brać udział w zabawach literackich oraz warsztatach plastycznych inspirowanych historią, kulturą i geografią różnych państw.

            Głównym celem programu jest: rozwijanie u dzieci postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. W ramach realizacji programu dzieci poznają historię, położenie geograficzne, kulturę, tańce narodowe oraz podstawowe zwroty językowe omawianych miejsc.

 Cele szczegółowe:

 • zapoznanie dzieci z wybranymi z wybranymi krajami świata, ich kulturą i obyczajami
 • wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności dzieci
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, układów tanecznych
 • rozwijanie zainteresowania życiem innych ludzi
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i świata
 • wspólne przeżywanie emocji podczas nowych przygód

 Metody: praktycznego działania, zajęć praktycznych, opowiadanie, poszukująca, pokazowa

 Formy: praca indywidualna, grupowa

Październik

Poznajemy Francję- Paryski Pokaz Mody

Listopad

Wyruszamy w podroż do Włoch

Luty

,,W krainie wiecznych lodów”poznajemy Arktykę i Antarktydę

Marzec

Afryka pełna kolorów- afrykański bal

Kwiecień

Japonia- kraj kwitnącej wiśni

Maj

Buenos Dias!z wizytą w Hiszpanii- dzień w kolorze czerwono-żółtym

autorka: mgr Klaudia Bagińska

 

To autorski program mający na celu kształtowanie postawy proekologicznej i prozdrowotnej przedszkolaka.
Program ma za zadanie kształtować świadomość ekologiczną, zachęcać dzieci do zdrowego odżywiania, jak również pobudzać w nich chęć działania na rzecz ochrony środowiska.

Cele główne:

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie i przyrodę,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,

- wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie zdrowia.

Cele szczegółowe:

- dziecko zna role drzewa i lasu w ekosystemie,

- dziecko rozumie, że czyste powietrze służy zdrowiu,

- dziecko zna zagrożenie, jakie stwarza dla powietrza człowiek,

- dziecko wie, jakie produkty powitają z mleka,

- dziecko wie, jakie składniki odżywcze znajdują się w rybach i dlaczego warto je jeść,

- dziecko zna bogactwo witamin zawartych w marchewce,

- dziecko rozumie znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin,

- dziecko zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci,

- dziecko wie, jak dbać o naszą planetę,

- dziecko rozpoznaje owoce po smaku.

Metody:
- podająca,

- pokazowa,

- eksponująca,

- praktyczna działalność.

Formy:
- praca indywidualna,

- praca w grupie.

Program My Krasnale zdrowo jemy i o ekologii dużo wiemy to program edukacji ekologicznej przedstawiający sposoby organizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego w przedszkolu.
• Uświadamia dzieciom na czym polega ochrona środowiska i dlaczego jest to tak ważne zagadnienie.
• Przygotowuje młode pokolenie do tego, jak żyć w zgodzie z naturą.

• Kształtuje nawyki zdrowego odżywiania i wdraża zasady świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

KALENDARZ REALIZACJI PROGRAMU: MY KRASNALE ZDROWO JEMY I O EKOLOGII DUŻO WIEMY!

PAŹDZIERNIK

Święto drzewa (10.10)

LISTOPAD

Dzień czystego powietrza (14.10)

GRUDZIEŃ

Dzień Ryby (20.12)

STYCZEŃ

Dzień mleka

LUTY

Dzień marchewki (3.02)

MARZEC

Dzień wody (24.03)

KWIECIEŃ

Dzień Ziemi (21.04)

MAJ

Dzień bez śmiecenia    (12.05)

CZERWIEC

Dzień truskawki

 

autorki:

mgr Kamila Dobrzeniecka

mgr Dorota Żyjewska

 

 

 

 

 

Krasnal Matematyk

„Matematyka królową nauk” często słyszymy takie powiedzenie. Jest ono prawdziwe i znane od dawna.

Nie od dziś wiadomo, że matematyka jest obecna na co dzień  w naszym życiu. Wszystko
w przyrodzie opiera się na tej nauce. Znając prawa matematyki codzienność staje się łatwiejsza. Nasze Przedszkolaki poznają podstawowe założenia matematyczne przedstawione w sposób łatwy i przystępny dla każdego dziecka. Z pewnością będzie to też forma zabawy, która także uczy i pomaga zrozumieć otaczający nasz świat.

Naszą inspiracją do stworzenia programu jest działalność Pani Profesor Gruszczyk- Kolczyńskiej, która od wielu lat pokazuje nam nauczycielom w jaki sposób przekazywać dzieciom wiedzę matematyczną w przystępny sposób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem, gdzie nasze motto brzmi:

„ Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” (Robert Bacon – angielski filozof).

Głównym celem programu jest w szczególności:

 • działania w oparciu o metody rozwijające zdolności matematycznych na podstawie założeń E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • stwarzanie warunków, które sprzyjają zdobywaniu kompetencji matematycznych
  w toku zabaw,
 • uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów,
 • zdobywanie wiedzy,
 • rozwijanie dziecięcych zainteresowań.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wyobraźni,
 • uczenie logicznego myślenia,
 • odkrywanie świata,
 • doskonalenie zdolności analitycznych,
 • nabywanie umiejętności pracy zespołowej.

Miesięczny plan programu przedstawia się następująco:

WrzesieńRytmy- odtwarzamy układy i tworzymy własne rytmy
PaździernikMandala- zajęcia plastyczne
ListopadManipulujemy figurami geometrycznymi
StyczeńDoskonalimy rozumienie orientacji w przestrzeni
LutyKształtujemy umiejętność liczenia, posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi, a także dodajemy i odejmujemy
MarzecDokonujemy pomiar ciężaru i długości
KwiecieńKonstruowanie gier
MajKlasyfikowanie
CzerwiecPoznajemy modele monet, banknotów
     Program przygotowano na podstawie książki E. Zielińskiej oraz E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka- Edukacja matematyczna dzieci w domu, przedszkolu
i szkole”.        

 

 autorki:

mgr Katarzyna Tomczuk 

mgr Agata Madej

  
  
  
  
  

 

 

Rodzinne czytanie -przedszkolny projekt edukacyjny.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/

 

W ramach wyżej wymienionego projektu w naszym przedszkolu odbywać się będą Magiczne chwile z książką.

Głównym celem projektu jest: Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

Projekt skierowany jest do Wszystkich Rodziców Naszych Przedszkolaków.

Chętni rodzice zgłaszają się na spotkanie czytelnicze (chęć udziału zgłaszamy w grupie swojego dziecka u nauczyciela prowadzącego)

Pamiętajmy… Czytanie jest super!.

Zapraszamy :):):)

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

"Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca."

/Kornel Makuszyński/

autor

mgr Justyna Paszun

Pozostałe programy

 1. Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Program skierowany do wszystkich grup wiekowych.
 2. Program adaptacyjny w grupie dzieci najmłodszych – autorstwa Justyny Paszun. – „Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”.
 3. Dekalog „Szczęśliwa Rodzina” – opracowanie własne nauczycieli przedszkola, mające na celu przygotowanie dziecka do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami; integrowanie działania przedszkola i domu rodzinnego, mające na celu podnoszenie jakości życia dziecka.
 4. Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik” – prowadzony przez WORD Olsztyn przy współpracy z „Michelin-Polska S.A.”, Radiem Olsztyn i policją, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
 5. W zdrowym ciele zdrowy duch” autorski program nauczycielek przedszkola – zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy.