Krasnal Przedszkole Niepubliczne

Programy Krasnal i Krasnal 2

Prawdą jest, że wszystko zaczyna się od przedszkola. Przedszkole jest dla każdego dziecka miejscem szczególnym. Szczególnym nie tylko pod względem wspaniałej i radosnej zabawy, ale również pod względem poznawania zasad życia w społeczeństwie, pierwszych sukcesów i porażek. Dlatego ważnym jest, aby to miejsce dziecięcych doświadczeń było bezpieczne, kolorowe, a czas w nim spędzony niepowtarzalny.

Rok szkolny 2023/2024 to kolejny wyjątkowy rok dla naszego przedszkola. Przygotowane przez nas autorskie programy i projekty mają na celu stworzyć idealne warunki do zabawy i nauki, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości. Oparte będą na działaniu oraz pozwolą na gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Jesteśmy przekonani, że będzie to DOBRY i RADOSNY ROK.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE Rok szkolny 2023/2024

Olsztyn, wrzesień 2023 rok

Główne kierunki realizacji

Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego

Krasnal i Krasnal 2

w  Olsztynie na rok szkolny 2023/2024

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

 J.Korczak

MYŚL POZYTYWNIE, DBAJ O ZDROWIE – Każdy Krasnal Ci to powie

„Przedszkole to pierwszy krok do samodzielności dziecka”

 

 

Autorskie programy i projekty pracy  Przedszkola Niepublicznego Krasnal i Krasnal 2 na rok szkolny 2023/2024

 

1. Twórczy Krasnal – Kreatywne zajęcia na nietypowe dni

Główną ideą innowacji projektu  jest rozbudzanie zainteresowań dzieci nietypowymi świętami, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, a także pobudzenie wyobraźni dzieci poprzez działania w charakterze intelektualno-emocjonalnym. Bardzo ważnym problemem wśród dzieci jest adaptacja i branie czynnego udziału w życiu przedszkola, dlatego też uroczystości i imprezy, które chcemy wprowadzić pobudzą wyzwalanie spontaniczności poprzez zabawę.

2. Projekt Edukacyjny – Fa La Mi

program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym mający na celu rozwijanie motoryki małej dziecka, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz odreagowanie napięć i silnych emocji. Program „Fa-la-mi” dotyczy obszaru emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka, z elementami poznawczego i fizycznego (zależy od inwencji twórczej nauczyciela).

3. Kraina Zmysłów – Głównym celem programu jest: wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły  poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy , niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, słuchu, wzroku, smaku i węchu. Dostarczając dzieciom różnorodnych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej.

4. Rodzinne czytanie –magiczne chwile z książką: przedszkolny projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa-wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką. Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

5. Zabawy z językiem angielskim– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

6. Tanecznym krokiem: Taneczny mixtaneczny autorski program edukacyjny dostosowany do wieku dziecka prowadzony przez instruktorów Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy. Podczas zajęć dzieci uczą się estetyki tańca, prawidłowej postawy ciała, kształtują słuch muzyczny i koordynacje ruchową.

7. Gimnastyka- zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone przez instruktora Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy. Celem zajęć jest korygowanie oraz przeciwdziałanie utrwalaniu się zaburzeń wad ciała, rozwoju motorycznego a także wyrównywanie niedoboru ruchu.

8. Opieka logopedyczna w przedszkolu-praca z całą grupą(dzieci młodsze gr. I, II) terapia indywidualna (gr. III. gr. IV, gr. V)

 

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

/J. Korczak/

Pozostałe programy

 1. Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Program skierowany do wszystkich grup wiekowych.
 2. Program adaptacyjny w grupie dzieci najmłodszych – autorstwa Justyny Paszun. – „Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”.
 3. Dekalog „Szczęśliwa Rodzina” – opracowanie własne nauczycieli przedszkola, mające na celu przygotowanie dziecka do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami; integrowanie działania przedszkola i domu rodzinnego, mające na celu podnoszenie jakości życia dziecka.
 4. Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik” – prowadzony przez WORD Olsztyn przy współpracy z „Michelin-Polska S.A.”, Radiem Olsztyn i policją, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
 5. W zdrowym ciele zdrowy duch” autorski program nauczycielek przedszkola – zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy.

Stworzone i wybrane przez nas programy spełniają zadania wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Zespół Krasnala 🙂

„Twórczy Krasnal”

Kreatywne zajęcia na nietypowe dni

Główną ideą innowacji projektu  jest rozbudzanie zainteresowań dzieci nietypowymi świętami, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, a także pobudzenie wyobraźni dzieci poprzez działania w charakterze intelektualno-emocjonalnym. Bardzo ważnym problemem wśród dzieci jest adaptacja i branie czynnego udziału w życiu przedszkola, dlatego też uroczystości i imprezy, które chcemy wprowadzić pobudzą wyzwalanie spontaniczności poprzez zabawę.

Program Twórczy Krasnal to wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stwarzanie  sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu aktywności twórczej, mowy, ekspresji u dzieci pozwalające na kreatywne działania.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • odkrywanie mocnych stron dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • uatrakcyjnienie pracy z dziećmi,
 • przeżywanie uroczystości przedszkolnych
 • budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę̨,
 • kształtowanie wrażliwości plastycznej, rozwijanie wrażliwości zmysłowej,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wzrost umiejętności komunikowania się,
 • budowanie systemu wartości dzieci.

METODY

 • praktycznego działania
 • aktywność twórcza
 • poszukująca
 • eksponująca
 • pokazowa

FORMY

 • praca indywidualna
 • praca w grupie

Przeznaczony jest on do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu. Program pozwala na samodzielny dobór treści przez nauczyciela jego inwencji twórczej oraz indywidualnych możliwości dzieci. Konstrukcja programu ma charakter otwarty. Treści zawarte w programie mogą być rozszerzane.

 Wrzesień

 DZIEŃ KROPKI- „Każdy z nas jest wyjątkowy”.

( poznawanie Siebie, odkrywanie naszych zainteresowań i talentów)

/15.09.2023/

 Październik

 

 Owocowy Zawrót Głowy

 sezonowy pokaz mody

 Listopad

 

 Dzień Jeża

10-11-2023 rok

Luty

W zimowej Krainie Zwierząt

Marzec

 Kolorowy Dzień Wiosny

Kwiecień

Zdrowo Zajadamy i Sport Uprawiamy

Dzień Śniadania

Dzień Sportu

Czerwiec

 

Kreatywny Dzień Przyjaźni

  
  
  

autorki: mgr Justyna Paszun

mgr Dorota Żyjewska

Projekt Edukacyjny FA-LA-MI

          Wiek przedszkolny, to okres w którym dzieci wykazują zainteresowanie światem i tym co się wokół niego dzieje. Mały człowiek dokonuje pierwszych obserwacji, gromadzi spostrzeżenia, doświadczenia, zdobywa wiedzę i umiejętności. Ważną rolę w poznawaniu i kształtowaniu życia uczuciowego, pełni ekspresja plastyczna i muzyczna, a mówiąc o tej ekspresji, mamy na myśli umiejętność reagowania na piękno, spostrzegania go i przeżywania.

  

Projekt edukacyjny „Fa-la-mi” to program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym mający na celu rozwijanie motoryki małej dziecka, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz odreagowanie napięć i silnych emocji. Program „Fa-la-mi” dotyczy obszaru emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka, z elementami poznawczego i fizycznego (zależy od inwencji twórczej nauczyciela).

W projekcie należy realizować scenariusze zgodnie z tematyką:

– Jesień – malowanie z użyciem darów jesieni.

– Zima – zabawa kolorami podstawowymi.

– Wiosna – z nożyczkami za pan brat.                         

– Lato – malujemy palcami.

Tematyka realizowanych zadań jest ściśle powiązana z aktualną porą roku i łączy ze sobą aktywność plastyczną oraz muzyczną. Zajęcia realizowane są zgodnie z głównymi zasadami projektu i pomysłowością nauczyciela.

 

CELE GŁÓWNE:

 • Rozwijanie motoryki małej dziecka.
 • Kształtowanie wrażliwości na muzykę.
 • Kształtowanie umiejętności odreagowywania napięć i silnych emocji.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • Słucha muzyki.
 • Wyzwala radość.
 • Rozwija percepcję słuchową, ruchową i manualną.
 • Potrafi wymienić dary jesieni.
 • Zna kolory podstawowe.
 • Potrafi posługiwać się nożyczkami.
 • Wyzbywa się niepewności, przeżywa, spontanicznie reaguje na muzykę.
 • Posługuję się kredką, pędzlem.
 • Maluje palcem.
 • Rozumie i wykonuje polecenia.

METODY

 • praktycznego działania,
 • aktywność twórcza,
 • poszukująca,
 • eksponująca,

FORMY

 • praca indywidualna,
 • praca w grupie.  

Październik

Jesień-malowanie z użyciem darów jesieni.

Luty

 Zima-zabawa kolorami podstawowymi.

Kwiecień

Wiosna-z nożyczkami za pan brat.

Czerwiec

Lato-malujemy palcami.

  
  

autorka: mgr Katarzyna Majewska

mgr Dominika Szydlik

KRAINA ZMYSŁÓW

,,Sensorycznie się rozwijam

bo skaczę, biegam, badam i dotykam”

Rola zmysłów i integracji sensorycznej w rozwoju dziecka

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie byłoby w zmysłach”

Arystoteles

     Głównym celem programu jest: wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły  poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy , niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, słuchu, wzroku, smaku i węchu. Dostarczając dzieciom różnorodnych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaka rolę pełnią w życiu każdego człowieka,
 • poprawa koncentracji uwagi(koordynacji wzrokowo- ruchowej),
 • rozwój psychomotoryczny i ogólna sprawność dzieci,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji.

 Metody:
– czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania;
– oglądowe: obserwacji i pokazu;

 Formy: praca indywidualna, grupowa.

 

Październik

Kolorowo, owocowo- doskonalenie zmysłu smaku

Listopad

Co potrafią nasze ręce i nogi? Poznanie zmysłu dotyku

Luty

W świecie muzyki- podróż do krainy dźwięków( rozwijanie zmysłu słuchu)

Marzec

Witaj w kolorze zielonym- rozwijanie wrażliwości na kolory(zmysł wzroku)

Kwiecień

Nasze nosy poznają świat. Rozwijanie zmysłu węchu

Maj

Moje wszystkie zmysły.

autorki:

mgr Kamila Dobrzeniecka

mgr Klaudia Bagińska

 

Projekt w opracowaniu

Rodzinne czytanie -przedszkolny projekt edukacyjny.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/

 

W ramach wyżej wymienionego projektu w naszym przedszkolu odbywać się będą Magiczne chwile z książką.

Głównym celem projektu jest: Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

Projekt skierowany jest do Wszystkich Rodziców Naszych Przedszkolaków.

Chętni rodzice zgłaszają się na spotkanie czytelnicze (chęć udziału zgłaszamy w grupie swojego dziecka u nauczyciela prowadzącego)

Pamiętajmy… Czytanie jest super!.

Zapraszamy :):):)

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

„Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca.”

/Kornel Makuszyński/

autor

mgr Justyna Paszun