Programy Krasnal i Krasnal 2

Prawdą jest, że wszystko zaczyna się od przedszkola. Przedszkole jest dla każdego dziecka miejscem szczególnym. Szczególnym nie tylko pod względem wspaniałej i radosnej zabawy, ale również pod względem poznawania zasad życia w społeczeństwie, pierwszych sukcesów i porażek. Dlatego ważnym jest, aby to miejsce dziecięcych doświadczeń było bezpieczne, kolorowe, a czas w nim spędzony niepowtarzalny.

Rok szkolny 2019/2020 to kolejny wyjątkowy rok dla naszego przedszkola. Przygotowane przez nas autorskie programy i projekty mają na celu stworzyć idealne warunki do zabawy i nauki, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości. Oparte będą na działaniu oraz pozwolą na gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Jesteśmy przekonani, że będzie to DOBRY i RADOSNY ROK.

PROGRAMY EDUKACYJNE

Olsztyn, wrzesień 2019 rok

Główne kierunki realizacji

Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”,

 Przedszkola Niepublicznego „Krasnal 2”

w  Olsztynie na rok szkolny 2019/2020

„RADOSNY KRASNAL”

„Przedszkole to pierwszy krok do samodzielności dziecka”

Autorskie programy i projekty pracy  Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” na rok szkolny 2019/2020

1. „Żyję zdrowo, wesoło i kolorowo”- promowanie zdrowia wśród swoich wychowanków, dostarczenie wiedzy o zdrowym stylu życia podczas realizacji zdrowych, wesołych i kolorowych dni.

2.  „Piękna nasza Polska cała”– kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, kształtowanie tożsamości narodowej oraz uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

3. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”-(międzynarodowy projekt edukacyjny) -rozwijanie i promowanie czytelnictwa-wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką przez zabawy.

 • ”Rodzinne czytanie –magiczne chwile z książką”- akacja przedszkolna.

4. „Twórczy Krasnal”– stymulowanie twórczej aktywności dziecka w różnych formach działalności (plastycznej, muzycznej, ruchowej, językowej, badawczej) poprzez stosowanie nowoczesnych form i metod pracy.

5.”Wesoły angielski”– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 • Zajęcia dodatkowe wpływające na wszechstronny rozwój dziecka: logopedia, rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

/J. Korczak/

 • „Żyję zdrowo, wesoło i kolorowo”
 • „Piękna nasza Polska cała”
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • „Twórczy Krasnal”

Nadchodzący rok szkolny 2018/2019 ogłosiliśmy rokiem „Radosny Krasnal”, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego i pozytywnego stylu życia, w tym racjonalnego odżywiania.

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Racjonalne odżywianie dziecka ma bardzo duży wpływ na jego aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do nauki i zabawy. Nasze przedszkole cały czas podejmuje działania, które mają na celu promowanie zdrowia wśród swoich wychowanków.

 Dowodem na to jest program autorski „Żyję zdrowo, wesoło i kolorowo”, który ma na celu „zarazić” zarówno dzieci jak i ich rodziców do zdrowego odżywiania się. Pomóc nam w tym mają określone zadania, które będziemy realizować przez cały rok szkolny.

CELE :
– dostarczenie wiedzy o zdrowym stylu życia podczas realizacji zdrowych i kolorowych dni;

– zwiększenie świadomości dzieci i rodziców dotyczące wpływu żywienia na nasze zdrowie;
– rozwijanie świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
– promowanie zdrowego stylu życia-przedszkolne kuchcikowo;
– uświadomienie związku między zdrowym odżywianiem a funkcjonowaniem organizmu.

„Piękna nasza Polska cała” - przedszkolny plan pracy, którego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych (rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi)

W ramach tego przedsięwzięcia przedszkolaki zapoznają się z różnymi regionami Polski, wyruszą na wspólną podróż po Polsce z Krasnalem ze słowami piosenki „Jestem Polką i Polakiem”.

CELE :

- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

-100-lecie niepodległości - Pokaż radość przedszkolaku!(wspólne zorganizowanie biesiady patriotycznej),

- uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

„Piękna nasza Polska cała” - przedszkolny plan pracy, którego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych (rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi)

W ramach tego przedsięwzięcia przedszkolaki zapoznają się z różnymi regionami Polski, wyruszą na wspólną podróż po Polsce z Krasnalem ze słowami piosenki „Jestem Polką i Polakiem”.

CELE :

- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

-100-lecie niepodległości - Pokaż radość przedszkolaku!(wspólne zorganizowanie biesiady patriotycznej),

- uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem głównym jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa połączony z przedszkolną akcją ”Rodzinne czytanie –magiczne chwile z książką”

CELE :

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

- wprowadzenie dziecka w świat literatury,

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

„Twórczy Krasnal” - przedszkolny plan pracy jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności, którego głównym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności.

 Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

 Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej. Integracja plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

CELE :

- stosowanie nowoczesnych form i metod pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych,

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

- stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery.

Pozostałe programy

 1. Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Program skierowany do wszystkich grup wiekowych.
 2. Już chodzę do przedszkola” – autorski program edukacyjny; aut. dyrektor przedszkola Wiesławy Ziembińskiej oraz Krystyny Cieleckiej, skierowany do dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
 3. Program adaptacyjny w grupie dzieci najmłodszych – autorstwa Justyny Paszun. – „Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”.
 4. Program Edukacji Ekologicznej w Przedszkolu – Krasnale chronią przyrodę” – autor dyrektor Wiesława Ziembińska.
 5. Dekalog „Szczęśliwa Rodzina” – opracowanie własne nauczycieli przedszkola, mające na celu przygotowanie dziecka do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami; integrowanie działania przedszkola i domu rodzinnego, mające na celu podnoszenie jakości życia dziecka.
 6. Olsztyńskie Pięciolatki Segregują Odpadki” – zainicjowany przez Olsztyńskie Zakład Komunalny.
 7. Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik” – prowadzony przez WORD Olsztyn przy współpracy z „Michelin-Polska S.A.”, Radiem Olsztyn i policją, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
 8. Mamo Tato wolę Wodę”, której pomysłodawcą i organizatorem jest producent wody mineralnej Żywiec Zdrój.
 9. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” – zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej.
 10. W zdrowym ciele zdrowy duch” autorski program nauczycielek przedszkola – zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy.