Programy Krasnal i Krasnal 2

Prawdą jest, że wszystko zaczyna się od przedszkola. Przedszkole jest dla każdego dziecka miejscem szczególnym. Szczególnym nie tylko pod względem wspaniałej i radosnej zabawy, ale również pod względem poznawania zasad życia w społeczeństwie, pierwszych sukcesów i porażek. Dlatego ważnym jest, aby to miejsce dziecięcych doświadczeń było bezpieczne, kolorowe, a czas w nim spędzony niepowtarzalny.

Rok szkolny 2020/2021 to kolejny wyjątkowy rok dla naszego przedszkola. Przygotowane przez nas autorskie programy i projekty mają na celu stworzyć idealne warunki do zabawy i nauki, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości. Oparte będą na działaniu oraz pozwolą na gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Jesteśmy przekonani, że będzie to DOBRY i RADOSNY ROK.

PROGRAMY EDUKACYJNE

Olsztyn, wrzesień 2020 rok

Główne kierunki realizacji

Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”,

 Przedszkola Niepublicznego „Krasnal 2”

w  Olsztynie na rok szkolny 2020/2021

MYŚL POZYTYWNIE, DBAJ O ZDROWIE – Każdy Krasnal Ci to powie

„Przedszkole to pierwszy krok do samodzielności dziecka”

 

 

Autorskie programy i projekty pracy  Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” i Przedszkola Niepublicznego „Krasnal 2” na rok szkolny 2020/2021

1. „Żyję zdrowo, wesoło i kolorowo”- autorski program z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. Promowanie zdrowia wśród swoich wychowanków dostarczenie wiedzy o zdrowym stylu życia podczas
realizacji zdrowych, sportowych i kolorowych dni.

2.  „Kolory emocji”– autorski program z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej. Którego głównym celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  POMAGAMY JAK UMIEMY – przyłączenie do akcji zakresu edukacji społeczno – emocjonalnej, zaangażowanie się w przeróżne akcje typu zbieranie nakrętek, pomoc dla chorych dzieci, dla osób starszych, dla zwierzaków ze schroniska. Główny celem jest uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i uświadamianie konieczności niesienia pomocy.

3. „Krasnalowa matematyka” –program z zakresu edukacji matematycznej- myślę i działam matematycznie, opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Treści programowe programu odwołują się do wskazań podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. „Rosnę śpiewająco”- roczny program zajęć rytmiczno-ruchowych, którego głównym celem jest uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki; rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki.

5. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”-(międzynarodowy projekt edukacyjny) -rozwijanie i promowanie czytelnictwa-wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką przez zabawy.

6. „Badam i odkrywam świat-Krasnale w święcie eksperymentów”– przybliżenie dzieciom tajemnic otaczającego nas świata poprzez zabawę i eksperymenty.

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

/J. Korczak/

 • „Szczęście to jedyna rzecz.........."
 • „Nasze zdrowie w naszych rękach”
 • "Badam i odkrywam świat"
 • "Kolory Emocji"
 • "Krasnalowa matematyka"
 • "Mały Miś"
 • "Rosnę śpiewająco"
 • "Żyję zdrowo i sportowo"

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

/Albert Schweitzer/

 

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 będziemy obchodzić pod hasłem: Myśl pozytywnie, dbaj o zdrowie- każdy Krasnal ci to powie!, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego i pozytywnego stylu życia, poznanie własnych emocji, odkrywanie otaczającego nas świata.

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Racjonalne odżywianie dziecka ma bardzo duży wpływ na jego aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do nauki i zabawy. Podkreślmy, iż:

 

Zdrowy styl życia to przede wszystkim radość życia.

 

Nasze przedszkole cały czas podejmuje działania, które mają na celu:

 • promowanie zdrowego trybu życia;
 • rozwijanie kreatywności dzieci we wszystkich obszarach aktywności;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci;
 • stosowanie różnorodnych form, metod aktywizujących i środków wspomagających rozwój intelektualny dzieci;
 • rozwijanie emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka-wspólne odkrywanie kolorów emocji;
 • rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką przez zabawy;

Stworzone i wybrane przez nas programy spełniają zadania wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

 

 

 

„Żyję zdrowo i sportowo”

 „Nasze zdrowie w naszych rękach”

/N. Amosow/

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 będzie kontynuacją wieloletnich naszych działań na rzecz promocji zdrowia.

Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola i jego zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowotne dziecka.Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej i realizowane jest, na co dzień w przedszkolu.

Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych to przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia oraz rozwijanie umiejętności nawyków, które pomogą skutecznie tę wiedzę wykorzystać.
Promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia chcemy rozpocząć już od najmłodszych lat życia swoich „Krasnali”.

Głównym celem naszego programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia „Żyję zdrowo i sportowo” jest propagowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie, aktywizacja ruchowa dzieci, kształtowanie nawyków higienicznych poprzez bezpośrednie działania dzieci.

Roczny plan pracy będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych –dobór metod i form będzie dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Tytuł naszego planu „Żyje zdrowo, sportowo”- będzie miał odzwierciedlenie w realizacji planu. Na każdy miesiąc zostały przygotowane uroczystości i święta(ich plan stanowi załącznik nr.1), których zadaniem jest promowanie zdrowego stylu życia, będą one charakteryzowały się danym kolorem a ich przebieg będzie zawsze odbywał się w wesołej i radosnej atmosferze.

Głównym celem projektu jest realizacja hasła: „Żyj zdrowo i sportowo” poprzez :

 • propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie;
 • kształtowanie postaw prospołecznych

Obszary działalności:
1. Aktywność ruchowa.
2. Kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia
3.Kształtowanie nawyków higienicznych.
4. Kształtowanie właściwych relacji i postaw prospołecznych.

 Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia;
 • miesięczne cykle dni i świąt, –których głównym założeniem jest podkreślenie walorów odżywczych warzyw, owoców,wybranych produktów-którym towarzyszy wesoła zabawa
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
 • promowanie zdrowia poprzez poznawanie wierszy, piosenek, opowiadań, baje, próby ich inscenizowania, oraz udział w teatrzykach o tematyce zdrowotnej;

 „Droga do zdrowia jest prosta, gdy ją znasz”

„Żyję zdrowo i sportowo”

 

Październik

 

 

 Dzień Jabłka

Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA świętujemy!!!

(dzień w kolorze czerwono-zielonym)

 Listopad

 

 Dzień Marchewki-czyli witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

(dzień w kolorze pomarańczowym)

 Styczeń

 

 Podróż do Mlecznej Krainy

(dzień w kolorze białym)

Marzec

 Wiosenny dzień sportu

19.03.2021

 Kwiecień

 

 Światowy Dzień Zdrowia-Zdrowie to Skarb!

(dzień w kolorze zielonym)

07.04.2021

 Maj

 

 Zdrowo się odżywiam i jem warzywa-pierwsze wiosenne warzywa.

POKAZ MODY WARZYWNEJ.

 

 

 

 

„Badam i odkrywam świat-Krasnale w święcie eksperymentów”

  „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!"

/Konfucjusz/

 Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia, które spowodują, ze dziecko zwiększy poczucie własnej wartości i pewności siebie oraz zwiększy swoje talenty.

Zabawy z eksperymentami często powodują, że dziecko podchodzi do nauki z większą chęcią, dla własnej przyjemności, pobudza wyobraźnię. Dziecko wówczas chce poznać otoczenie eksperymentując i z własnej woli podejmuje działanie, dzięki któremu czerpie radość, że samo coś odkryło, poznało, doszło do jakiegoś wniosku.

Pozytywne emocje, które pojawiają się dzięki zabawie badawczej, sprawiają, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka. Dziecko podczas badań nie tylko powtarza, i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach.

Cele ogólne programu:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 •  Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem. 
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 •  Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.  

Cele szczegółowe programu:

Dziecko:

 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych ( dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).
 • Cierpliwie czeka na swój udział w badaniach.
 • Przestrzega ustalonych zasad w zabawach.
 • Umie wyciągać spostrzeżenia i wnioski.
 •  Posługuje się prostymi narzędziami.
 • Poprawne nazywa badane przedmioty i zjawiska.
 • Rozumie rzeczywistość w sposób uważny i otwarty.
 • Dba o stan środowiska społeczno – przyrodniczego.
 • Podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela.
 • Współdziała w zespole i samodzielnie
 • Zbuduje poczucie własnej wartości i pewności siebie

Badam i odkrywam świat- Krasnale w świecie eksperymentów

 Październik

 Poznawanie świata barw

Listopad

 Zabawy z powietrzem

 Styczeń

 Balonowe eksperymenty

 Luty

 Misiowe Laboratorium

Marzec

 Tajemnice wody

 Kwiecień

 Światło i cień

 Maj

 Zabawy z piaskiem

 

 

 

 

 

 

 

„Kolory emocji”

Radość, smutek, złość i strach.

Tyle uczuć mieszka w Nas.

To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą…

 Emocje towarzyszą nam od narodzin mimo tego, że nie zawsze umiemy je nazwać. Są nieodłącznym elementem naszego życia, odpowiadają za wyrażanie nas samych, kontakt ze światem i kształtowanie charakteru. Rozwój emocjonalny pozwala na odkrywanie własnego ja, reakcji na życiowe sytuacje, zdarzenia i spotykanych ludzi. Zarówno pozytywne jak i negatywne emocje są potrzebne, aby zrozumieć, co jest dla nas ważne, a co nie, co nas uszczęśliwia, a przez co jesteśmy smutni.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest pełne uczuć i emocji. Poprzez uczucia wyraża swój stosunek do zdarzeń, ludzi i zjawisk, które go otaczają. Gdy czuje się szczęśliwe, kochane i akceptowane- jego emocje są pozytywne. Ale gdy odczuwa strach, obawę lub złość przeżywa negatywne emocje.

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dzieci. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, a więc ich rozwój emocjonalny bogaci się i różnicuje.

Emocje dzieci są bardziej intensywne, stopień nasilenia emocji jest dużo większy niż u dorosłych. Nawet błaha sytuacja jest powodem do wystąpienia trudnych do opanowania emocji. Jednak charakterystyczne dla emocji dziecięcych jest to, że są one krótkotrwałe i mają charakter przejściowy. Dziecko, również nie jest w stanie, ukryć swoich emocji tak jak to robią dorośli. Ich zachowanie pokazuje bardzo dokładnie, w jakim stanie emocjonalnym właśnie się znajdują.

Mały człowiek ma swoje własne emocje i uczucia. Ale to, w jaki sposób będzie je wyrażał, w dużej mierze zależy od nas samych – od dorosłych. Osobowość dziecka w wieku przedszkolnym jest niestała i bardzo plastyczna.

Dążąc do pełnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach rozwoju, obserwując i rozumiejąc ich potrzeby postanowiłyśmy opracować program pt.: „Kolory emocji” zawierający cykl zajęć wspomagający ich rozwój społeczno – emocjonalny.(załącznik nr.2)

Program „Kolory emocji” jest zgodny z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i dotyczy obszaru II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Program,,Kolory emocji’’ przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu. Program pozwala na samodzielny dobór treści przez nauczyciela jego inwencji twórczej oraz indywidualnych możliwości dzieci. Konstrukcja programu ma charakter otwarty. Treści zawarte w programie mogą być rozszerzane.

 Dzięki autorskiemu programowi „Kolory emocji” Nasze Przedszkolne Krasnale:

 • będą miały możliwość rozpoznawania, i nazywania uczuć innych osób oraz możliwość rozpoznawania, przeżywania i wyrażania własnych uczuć;
 • nauczą się wyrażania własnych potrzeb, uczuć w sposób akceptowany w społeczności przedszkolnej; 
 • poznają sposobowy wyciszenia lub odreagowania trudnych emocji;
 • będą uczyły się kierować swoimi emocjami i reakcjami w taki sposób, aby były one stosowne do sytuacji, które je wywołały;
 • będą mogły rozpoznawać swoje mocne strony, rozwijać wiarę we własne siły, umiejętności, możliwości;
 • będą miały możliwość współdziałania w czasie zabaw, celu wykonana powierzonego zadania; 
 • podejmą próby nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów w grupie rówieśniczej.

Cele główne programu:

 • uświadomienie dziecku wartości wynikających ze zrozumienia i poznania własnych emocji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre a co złe;
 • nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi;

Cele szczegółowe programu:

 • uświadomienie dzieciom, co to są uczucia, rozpoznawanie i nazywanie uczuć;
 • nabywanie umiejętności wyrażania uczuć za pomocą barw;
 • nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom;
 • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych; rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych (empatia);
 • uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;
 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym;
 • świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności.

 „Kolory emocji”

Październik

 

 

 Światowy Dzień Uśmiechu-w Krainie Radości

(dzień w kolorze żółtym)

/02.10.2020/

 Listopad

 

 Zrozumieć swój smutek-w Krainie Smutku

(dzień w kolorze szarym)

 Grudzień

 

  Pomagamy innym-w Krainie Pomocnych Dłoni

(zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy do schroniska dla zwierząt; zbieranie nakrętek dla chorych dzieci)

 Styczeń

 

 Siła spokoju- w Krainie Spokoju

(dzień w kolorze niebieskim)

 Luty

 

 

 Serca pełne emocji-w Krainie Miłości

(dzień w kolorze czerwonym)

/14.02.2021/

 Kwiecień

 

 Kiedy się złościmy mamy brzydkie miny-w Krainie Złości

(dzień w kolorze czerwonym)

 Czerwiec

 

 DZIEŃ DZIECKA

Każdy z nas jest inny! Każdy wyjątkowy! -w Krainie Naszej Kreatywności

 

 

 

 „Krasnalowa matematyka”

              Edukacja matematyczna w przedszkolu oraz innych placówkach szkolnych jest niesamowicie ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka. Nie bez powodu to właśnie ten obszar  nazywany jest „Królową Nauk”. Już od najdawniejszych czasów ułatwiała ona ludziom życie oraz stawała się swoistą inspiracją podczas tworzenia coraz to nowszych budowli, przedmiotów oraz rozwiązań ułatwiających codzienne życie.

            Zapewne wielokrotnie zastanawialiśmy się czy nauka matematyki może być skuteczna, a zarazem przyjemna? Owszem! Wystarczy odpowiednie przygotowanie, odrobina chęci, czasu, a coś, co wcześniej wydawało się trudne i niezrozumiałe staje się właśnie proste i klarowne. Jak zatem tego dokonać? Właśnie poprzez zabawę. Dziecko od zawsze potrzebowało wytworzenia więzi z opiekunem by móc w pełni korzystać z ze swojego „zaplecza intelektualnego”, by móc czuć się bezpiecznie, a zatem by móc się rozwijać. Dzieci od zawsze miały potrzebę dokonywania porównań, zestawień, możemy właśnie to zaobserwować podczas wspomniane zabawy idealnie obrazują tę zależność konstrukcje wykonane z kolorowych klocków. Dziecko odruchowo zestawia swoją budowle z konstrukcją kolegi/ koleżanki uwzględniając takie czynniki jak kolor, wysokość czy nawet grubość. Taka sytuacja idealnie obrazuje to jak właśnie matematyka w pewnym stopniu podporządkowuje życie przedszkolaka – pozwala orientować się w czasie, przestrzeni oraz schemacie własnego ciała. Pomaga również dążyć do szukania uczciwych rozwiązań podczas zabaw, kłótni czy konwersacji. Dlatego też jest ona taka istotna w prawidłowym rozwoju dziecka już od najmłodszych lat.

„Krasnalowa matematyka”- to autorski program pracy, którego celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz pozytywne budowanie obrazu samego siebie w oparciu o metody pracy z dziećmi  prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej.

Program „Krasnalowa matematyka” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Treści programowe programu odwołują się do wskazań Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Cele ogólne programu:

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
 • poznanie zależności matematycznych;
 • budowanie zależności przyczynowo – skutkowych, logicznych, zależnych;
 • wzbogacenie słownictwa dziecka dotyczącego pojęć matematycznych oraz zależności między nimi występujących.

Cele szczegółowe programu :

Dziecko:

 • rozumie oraz potrafi określić stosunki czasowe, przestrzenne i ilościowe w praktycznym działaniu;
 • umie sklasyfikować przedmioty zgodnie z przeznaczeniem, wielkością, kształtem i kolorem,
 • umie dokonywać dodawania i odejmowania do 10;
 • współdziała w zespole.

Orientacje przestrzenne

 Dzieci 2,5-3-letnie

 Dzieci 4-letnie

 Dzieci 5-6-letnie

 

 

-nazywanie części ciała

-określanie położenia przedmiotów wokół siebie

- poruszanie się w przestrzeni w określonych kierunkach

 

-nazywanie części ciała

-określanie położenia przedmiotów wokół siebie i drugiej osoby

- poruszanie się w przestrzeni w określonych kierunkach

-określanie prawa i lewa strona

 

-określanie prawa i lewa strona

-określanie czasu i sposoby jego mierzenia

-wytycznie kierunków od obranego punktu: … na lewo od; … na prawo od; znajdują się między

- orientowanie się na kartce papieru(ćwiczenia graficzne)

 

Rytmy i rytmiczność

 Dzieci 2,5-3-letnie

 Dzieci 4-letnie

 Dzieci 5-6-letnie

 

 

-słuchanie i odtwarzanie prostych rytmów

- odtwarzanie rytmu w ruchach i gestach

-układanie prostych rytmów, odczytywanie

-kontynuowanie rytmu

-wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności w rytmach usłyszanych

-ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem

- dostrzeganie rytmu dni tygodnia

- ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem

-rytmiczna organizacja czasu

-graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu

 

 Kształtowanie umiejętności liczenia

 Dzieci2,5- 3-letnie

 Dzieci 4-letnie

 Dzieci 5-6-letnie

 

 

-przeliczanie elementów ; wyodrębniania przedmiotów do policzenia

-zabawy z liczeniem na konkretach

 

 

-przeliczanie elementów

-dodawanie i odejmowanie, najpierw na konkretach, potem na palcach

 

-dodawanie i odejmowanie, najpierw na konkretach, potem na palcach i wreszcie w pamięci

- wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania

-układanie i rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostosowany do umiejętności dzieci

 

 Wielkość, kolor, kształt- w świecie  figury geometrycznych

 Dzieci2,5- 3-letnie

 Dzieci 4-letnie

 Dzieci 5-6-letnie

 

 

- manipulowanie figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi bez konieczności ich nazywania

-porządkowanie klocków, zabawek, figur z mozaiki geometrycznej według kształtu, wielkości, koloru

 

- wyodrębnianie w najbliższym otoczeniu i na obrazkach kształtu figur geometrycznych płaskich i przestrzennych

- tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów, kompozycji

- poprawne używanie nazw figur geometrycznych płaskich i przestrzennych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt

- tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów, kompozycji

-  odwzorowywanie kształtu poznanych figur; tworzenie figur z szarf, sznurków, linek, lepienie z plasteliny, rysowanie odręczne lub przy pomocy szablonów, kalkowanie, malowanie, wycinanie

- stosowanie zabaw kodem obrazkowym

 

 

Konstruowanie gier

 Dzieci 2,5-3-letnie

 Dzieci 4-letnie

 Dzieci 5-6-letnie

 

 

 

Wspólne konstruowanie gier i zagadek logicznych dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych. Wspólne zabawy .

„Krasnalowa matematyka”

Listopad

 Jesienna matematyka-rytmy i rytmiczność

 Grudzień

 

 Świąteczna matematyka- kształtowanie umiejętności liczenia

 Luty

 Matematyczne zabawy z Wiatrakiem „Wesołe kształty"

 Marzec

 Sensoryczna matematyka-zabawy kreatywne

 Kwiecień

 Twórcza matematyka-  konstruowanie gier

 Czerwiec

 Zabawy z przestrzenią- orientacje przestrzenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/

Innowacja pedagogiczna: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym” została napisana w oparciu o projekt o tym samym tytule autorstwa Anety Konefał.

Edycja 2020/2021 to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury w obecnym roku szkolnym składa się z VI modułów. Program ma charakter otwarty. Projekt został uzupełniony i zmodyfikowany zgodnie z potrzebami naszego przedszkola.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • poznawanie i nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie.

"Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca."

/Kornel Makuszyński/

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury

 Wrzesień -Czerwiec

 Książki dzieciństwa

 Październik

 Z Małym Misiem w świecie emocji

 Listopad

 Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

 Styczeń/Luty

 Misiowe Laboratorium

 Kwiecień/

Maj

 Kolory emocji

 

ROSNĘ ŚPIEWAJĄCO

Roczny program zajęć rytmiczno-ruchowych.

 „Muzyka to dusza wszechświata

/Platon/

Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi integralną część systemu kształcenia muzycznego. Zajęcia umuzykalniające rozwijają w stopniu elementarnym słuch, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową i słuchowo-głosową, pamięć i wyobraźnię muzyczną.

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Zajęcia muzyczno-ruchowe i zabawa z instrumentami umożliwia dziecku nie tylko nabywanie elementarnych wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawności i nawyki, który maja wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa, szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie.

Cele główne:

- uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki;

 - wychowywanie poprzez sztukę

- rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki

- rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki;

- wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy ruchowo- muzyczno-słowne;

- uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami

- identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,

 - kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych 

- rozwijanie dyspozycji słuchowo-głosowych oraz słuchowo ruchowych

Cele szczegółowe programu: dziecko

– nauczy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie

 -będzie odróżniać dźwięki głośne i ciche

-będzie rozpoznawać kierunek linii melodycznej

-będzie umiało określić tempo, jako szybkie, wolne, umiarkowane

 – będzie określać charakter muzyki, jako smutną, wesołą, groźną

– nauczy się rozpoznawać zmiany dynamiki w utworze i będzie na nie reagować

 – będzie grać na przedszkolnych instrumentach muzycznych – będzie potrafiło powtarzać proste rytmy i będzie tworzyć własne kompozycje

 – nauczy się prawidłowo oddychać

 – usprawni narządy artykulacyjne

 – będzie dbać o poprawną postawę ciała podczas śpiewu – nauczy się dbać o higienę głosu

- będzie rozwijać pamięć ucząc się wielu piosenek z repertuaru dziecięcego

– nauczy się układów choreograficznych do muzyki

– będzie tańczyć tańce ludowe

– będzie rozwijać poczucie rytmu

– będzie współpracować z grupą

– zbuduje poczucie własnej wartości

„Rosnę śpiewająco”

 Październik

 Jesienne rozśpiewane przedszkole

 Listopad

 

 Rytm, ruch, słowo, dźwięk- z logorytmiką rozwijam się!

 Grudzień

 Muzyczne Mikołajki

 Styczeń

 W krainie tańca

 Luty

 

 Zabawy z wyobraźnią – Tworzymy instrumenty muzyczne

 Marzec

 Wiosenne granie- „Rurkę mam pięknie gram”

( zabawy rytmiczne oraz twórcze z wykorzystaniem „Bum-bum rurek)

 Kwiecień

 

 W Muzycznej Krainie Krasnali- Kolorowe dźwięki

 (zabawy muzyczne w wykorzystaniem KolorPiano -metoda nauki utworów muzycznych na podstawie kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych.)

 Maj

 

 Muzyka bawi i rozwija- zabawy muzyczno- rytmiczne

„Żyję zdrowo i sportowo”

 „Nasze zdrowie w naszych rękach”

/N. Amosow/

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 będzie kontynuacją wieloletnich naszych działań na rzecz promocji zdrowia.

Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola i jego zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowotne dziecka.Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej i realizowane jest, na co dzień w przedszkolu.

Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych to przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia oraz rozwijanie umiejętności nawyków, które pomogą skutecznie tę wiedzę wykorzystać.
Promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia chcemy rozpocząć już od najmłodszych lat życia swoich „Krasnali”.

Głównym celem naszego programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia „Żyję zdrowo i sportowo” jest propagowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie, aktywizacja ruchowa dzieci, kształtowanie nawyków higienicznych poprzez bezpośrednie działania dzieci.

Roczny plan pracy będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych –dobór metod i form będzie dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Tytuł naszego planu „Żyje zdrowo, sportowo”- będzie miał odzwierciedlenie w realizacji planu. Na każdy miesiąc zostały przygotowane uroczystości i święta(ich plan stanowi załącznik nr.1), których zadaniem jest promowanie zdrowego stylu życia, będą one charakteryzowały się danym kolorem a ich przebieg będzie zawsze odbywał się w wesołej i radosnej atmosferze.

Głównym celem projektu jest realizacja hasła: „Żyj zdrowo i sportowo” poprzez :

 • propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie;
 • kształtowanie postaw prospołecznych

Obszary działalności:
1. Aktywność ruchowa.
2. Kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia
3.Kształtowanie nawyków higienicznych.
4. Kształtowanie właściwych relacji i postaw prospołecznych.

 Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia;
 • miesięczne cykle dni i świąt, –których głównym założeniem jest podkreślenie walorów odżywczych warzyw, owoców,wybranych produktów-którym towarzyszy wesoła zabawa
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
 • promowanie zdrowia poprzez poznawanie wierszy, piosenek, opowiadań, baje, próby ich inscenizowania, oraz udział w teatrzykach o tematyce zdrowotnej;

„Droga do zdrowia jest prosta, gdy ją znasz”

„Żyję zdrowo i sportowo”

Październik

 

 

 Dzień Jabłka

Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA świętujemy!!!

(dzień w kolorze czerwono-zielonym)

 Listopad

 

 Dzień Marchewki-czyli witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

(dzień w kolorze pomarańczowym)

 Styczeń

 

 Podróż do Mlecznej Krainy

(dzień w kolorze białym)

 Marzec

 Wiosenny dzień sportu

19.03.2021

 Kwiecień

 

 Światowy Dzień Zdrowia-Zdrowie to Skarb!

(dzień w kolorze zielonym)

07.04.2021

 Maj

 

 Zdrowo się odżywiam i jem warzywa-pierwsze wiosenne warzywa.

POKAZ MODY WARZYWNEJ.

Pozostałe programy

 1. Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Program skierowany do wszystkich grup wiekowych.
 2. Program adaptacyjny w grupie dzieci najmłodszych – autorstwa Justyny Paszun. – „Każda droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”.
 3. Dekalog „Szczęśliwa Rodzina” – opracowanie własne nauczycieli przedszkola, mające na celu przygotowanie dziecka do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami; integrowanie działania przedszkola i domu rodzinnego, mające na celu podnoszenie jakości życia dziecka.
 4. Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik” – prowadzony przez WORD Olsztyn przy współpracy z „Michelin-Polska S.A.”, Radiem Olsztyn i policją, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
 5. W zdrowym ciele zdrowy duch” autorski program nauczycielek przedszkola – zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy.