Krasnal Przedszkole Niepubliczne

Informacja dotycząca Przetwarzania
danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodziców, dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1.Administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole Niepubliczne Krasnal i Krasnal 2, przy ulicy Kopernika 4 w Olsztynie

2.Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Barańską, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: przedszkolekrasnal@wp.pl

2) pod numerem telefonu: +48 660-41-91-81

3) pisemnie na adres: Przedszkole Niepubliczne Krasnal i Krasnal 2 Ewa Barańska, 10-511 Olsztyn ulica Kopernika 4 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3.Podstawa prawna

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 9Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), zwanego dalej odpowiednio „RODO”,
  • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

4. Cele i podstawy przetwarzania

Dotyczy Rodziców i ich Dzieci: W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami Umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Realizacja obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu wynikających z odrębnych przepisów, w związku z informacjami złożonymi przez Ciebie w procesie rekrutacji. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Dotyczy osób upoważnionych do odbioru dziecka: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się co do zasady w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności w celu weryfikacji tożsamości / identyfikacji podczas odbierania dziecka z Przedszkola.

5.Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: firmy prawnicze w związku z dochodzeniem roszczeń wynikłych z niniejszej umowy, firmy informatyczne w zakresie niezbędnym do obsługi systemu informatycznego przedszkola, organom publicznym w sytuacjach wynikających z odrębnych przepisów prawa.

6.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

7.Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia Umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w celu jej zawarcia.
  2. Twoje dane oraz dane Twojego dziecka złożone w procesie rekrutacji przechowujemy zgodnie z przepisami nadrzędnymi
  3. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną, przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

8. Twoje prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W szczególności przysługuję Ci prawo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do usunięcia danych. Jeśli Twoim zdaniem na ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli, ograniczenia przetwarzania danych, możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie lub wykonywanie uzgodnionych danych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inne właściwego organu nadzorczego, masz prawo do przenoszenia danych, masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie maszynowym dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, pod warunkiem dostępnych środków technicznych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wymaganym odrębnymi przepisami zakresie jest wymogiem ustawowym do realizacji postanowień umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień w/w umowy.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: przedszkolekrasnal@wp.pl lub udaj się do naszego przedszkola. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.