REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

Olsztyn,  18 stycznia 2023 rok

Zarządzenie organu prowadzącego w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal 2

§ 1.

Kryteria I etapu rekrutacji określa Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Zgodnie z  w/w artykułem:

  1. do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2

Niniejsze zarządzenie określa kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola wraz z liczbą punktów.

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a) do 150 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

b) od 151 % do 250 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są dołączone do wniosku:

1) zaświadczenie wystawione przez zakład pracy każdego z rodziców o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rodzice kandydata podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub zaświadczenie wystawione przez szkołę, uczelnię o pobieraniu nauki w systemie dziennym – § 2 pkt 1,

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/a kandydata – § 2 pkt 2,

3) oświadczenie rodziców/a o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – § 2 pkt 3,

4) oświadczenie rodziców/a o przypadającym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – § 2 pkt 4.

§ 3

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola

Zarządzenie wchodzi w życie w dniem jego ogłoszenia czyli 18 stycznia 2023 roku.

Organ prowadzący/ Dyrektor

Mgr Ewa Barańska