Wyniki Rekrutacji do Przedszkola Krasnal 2

Olsztyn, dnia 29.04.2020 r.

Drodzy Rodzice,

zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 w Olsztynie 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2 w Olsztynie było jednostką pierwszego wyboru

Lista kandydatów niezakwalifikowanych, dla których Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2 w Olsztynie było jednostką pierwszego wyboru

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 w Olsztynie

Rodzic (opiekun prawny) kandydata umieszczonego na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązany jest w dniach od 30.04.2020 r. do 6.05.2020 r. do godziny 15.00 do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Niezłożenie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, iż oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodziców (nieposiadających profili zaufanych lub podpisów kwalifikowanych) należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres e-mailowy przedszkola.

Adres e-mailowy: przedszkolekrasnal@wp.pl

Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego zobowiązuje się rodziców, którzy prześlą skany, lub zdjęcia oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola, do dostarczenia ww. dokumentu w formie papierowej zgodnej z przesłanym skanem/zdjęciem.